Trang chủ/ Hướng dẫn/ Gold Supplier có 4 loại tài khoản. Các quyền cơ bản của người sử dụng như sau
Message & Contacts My Buyers My Account Classification of Rules Lastest News Tutorial Video Online Seminar

Gold Supplier có 4 loại tài khoản. Các quyền cơ bản của người sử dụng như sau

Nếu nhóm 4 loại tài khoản lại thì chính xác sẽ có 2 loại tài khoản, đó là Main Account và Sub-Accounts. Khi trở thành Gold Supplier bạn có quyền tạo thêm 5 Sub-Account, tức một Gold Supplier có tối đa 6 nhân sự.

Trong hệ thống nhân sự ấy, Main Account sẽ trở thành Administrator.

 

Sub-Accounts thì có thể chia thành 3 loại: Sales Assistant, Sales Representative và Sales Manager

 

Như vậy Gold Supplier có 4 loại tài khoản, mỗi loại tài khoản có quyền hạn nhất định, cơ bản như sau:

 

• Sales Assistant: Đăng sản phẩm mới, quản lý mục "Manage products", "Product groups" và "Photo Bank"

 

• Sales Representative: Đăng sản phẩm mới và có thể quản lý sản phẩm của riêng mình, quản lý "Inquiries" và phần "Contacts" của khách hàng.

 

• Sales Manager: Đăng sản phẩm mới, quản lý sản phẩm của riêng mình và của "Sales Representative" nếu được chỉ định, quản lý "Inquiries" và phần "Contacts" của khách hàng riêng mình và của "Sales Representative".

 

• Administrator: Tât cả quyền trên.

 

Apushtop sẽ lập bảng quyền hạn cụ thể của từng loại tài khoản được trình bày dưới đây:

 

Category

Module

Sales Assistant

Sales Manager

Sales Representative

My Alibaba

My Alibaba

Products


 

Display a New Product

√ 
(Product owner will be admin account)

Manage Own or Assigned Products

×
(No product under Sales Assistant's name)

Manage All Products (Including products from other Sub-Accounts and admin account)

×

×

Product Showcase

×

×

Manage Photo Bank

Manage Smart Editing Navigations Templates

×
(Can save own template, can not check others')

×
(Can save own template, can not check others')

Group & Sort Products

×

×

Company & Site

Check Company Profile

Edit Company Profile

×

×

×

Change My Website Address

×

×

×

Manage Minisite

×

×

Gold Supplier Status

×

×

×

Gold Supplier A&V Status

×

×

×

AliSource
(RFQ)

Quote RFQs

Manage own RFQ Quotation

Manage RFQ Quoted by Others

×

×

×

Check My Quotations

Account

Add a New Sub-Account

×

×

×

Manage Sub-Account

×

×

×

Manage Verification Phones

×

×

×

Change Email Address


(Change email for own account)


(Change email for own account)


(Change email for own account)

Change Password

(Change password for own account)

(Change password for own account)

(Change password for own account)

Messages Setting

×

×

×

Member Profile

My Profile

Upload My Photo

Set Security Question

Sign in information

×

×

×

Email Services

Biz Trends

 

×

Multi-language 

 

Message & Contacts

 

Extra Inquiries Management Center

 

×

×

×

Biz Club

 

Value Added Services

 

×

×

×

Buying Requests

 

Trade Alert

 

√ 
(For own account)

√ 
(For own account)

√ 
(For own account)

Complaint Center

Check Trade Dispute Case

×

×

×

Submit Offline Trade Dispute

×

×

×

Check Violation & Penalty Records

 

×

×

×


>>Member ID là gì ? Cách kiểm tra Member ID của bạn
>>Tổng hợp mã vùng Member ID theo quốc gia

Đánh giá
Bài viết khác